Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo nội dung và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

19-07-2021 10:37

Thông báo nội dung và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Thời gian: 01 ngày, từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa xã.

Nội dung kỳ họp

       CÁC BÁO CÁO CỦA UBND XÃ GỒM:

       1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.

       2. Báo cáo điều chỉnh dự toán và quyết toán ngân sách xã năm 2020.

       3. Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

      4. Báo cáo trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND xã (khóa XIX); các ý kiến tại kỳ họp thứ 11 (khóa XIX).

     5o cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

      6. o cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

       7. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

8. Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

9. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

 BÁO CÁO CỦA HĐND XÃ GỒM:

          1. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND xã.

          2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND xã.

          3. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã trình kỳ họp thứ hai.

         4. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã trình kỳ họp thứ hai.

 BÁO CÁO CỦA UB MTTQ XÃ GỒM:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của MTTQ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GỒM

1. Tờ trình UBND xã

1.1. Tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

1.2. Tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2020 và phê chuẩn quyết toán ngân sách xã Yên Trạch năm 2020.

1.3. Tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết về chương trình, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

2. Tờ trình của HĐND xã

- Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã.

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GỒM:

1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Nghị quyết thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2020 và phê chuẩn quyết toán ngân sách xã Yên Trạch năm 2020.

3. Nghị quyết về thông qua chương trình kế hoạch đầu tư công năm 2022.

4. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND xã.

Nguyễn Thu Trà

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6646

Tổng truy cập: 1170410